Regulamin

Bałkańska Akademia Techniki Futbolu
„Balkan Team”

        Zasady ogólne:

 1. Przystąpienie do Akademii odbywa się za pomocą deklaracji, której podpisanie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  niniejszego regulaminu oraz deklaracją gry w barwach Bałkańskiej Akademii Techniki Futbolu (BATF).
 2. Składki (opłaty członkowskie) uiszczamy w systemie miesięcznym do 10-tego dnia każdego miesiąca, za miesiąc z góry, przelewem na konto BATF. Wysokość składki jest niezależna od ilości obecności zawodnika na treningach świąt i dni wolnych, bo jest opłatą członkowską, a nie opłatą za szkolenie.
 3. Opata członkowska różni się w zależności od miejsca treningów i jest ustalana indywidualnie dla każdej z grup. W okresie długich przerw Lipiec i Sierpień opłata członkowska wynosi 80 zł za miesiąc.
 4. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłat miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem BATF.
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego Zarząd BATF może również:
  a) zmniejszyć wysokość opłat,
  b) całkowicie zwolnić z opłat
 6. Każdy zawodnik BATF musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu. Zawodnicy nie grający w lidze od lekarza internisty, zawodnicy grający w lidze z przychodni sportowej z pieczątką lekarza sportowego.
 7. Każdy rodzic zawodnika BATF musi podpisać deklarację o „świadomości zagrożeń wynikających z uprawiania  sportu” oraz posiadać aktualnie  opłacone  ubezpieczenie na sezon obejmujące trening piłki nożnej oraz udział w zgrupowaniach piłkarskich i turniejach. Wysokość ubezpieczenia jest zależna od woli ubezpieczającego się zawodnika oraz pozostaje w jego indywidualnej gestii. Dopuszcza się udział w zajęciach na podstawie  ubezpieczenia szkolnego po złożeniu stosownego oświadczenia. Kopię ubezpieczenia dostarczamy do 10 września każdego kolejnego roku. Nowi zawodnicy w ciągu dwóch tygodni od zapisania się do klubu.
 8. Każdy zawodnik BATF w ramach przynależności otrzymuje możliwość nabycia stroju treningowego (koszulka, spodenki, getry). O koszcie zestawu treningowego informuje trener.
 9. Wystąpienie z Akademii odbywa się w formie pisemnego podania ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Decyduje data wpływu pisma. Warunkiem wydania zgody na przejście/ odejście/  zawodnika  jest zdanie nieodpłatnie otrzymanego sprzętu oraz rozliczenie się z należnych składek aż do daty wygaśnięcia przynależności do BATF, tzn. do końca okresu ligowego. Korespondencja w tej sprawie powinna być kierowana drogą pocztową na adres korespondencyjny Akademii, mailowo na adres email biurobalkanteam@gmail.com lub złożona do trenera osobiście przez rodzica. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego Zarząd BATF może również:
  a) zmniejszyć wysokość należnych składek w okresie wypowiedzeni
  b) całkowicie zwolnić ze składek w okresie wypowiedzenia

  c) skrócić okres wypowiedzenia
 10. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu BATF może być podstawą  do skreślenia z listy zawodników Balkan Team.
 11. Terminy zajęć są wyznaczane przez prowadzących , zajęcia odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone stale w określone dni, dopuszczalna jest tymczasowa rotacja terminu zajęć. W przypadku zmiany terminu zajęć prowadzący są zobowiązani poinformować zawodników lub opiekunów o zmianie. Treningi w BATF odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w zależności od wieku zawodników oraz ich stopnia zaawansowania.
 12. Długość jednostki treningowej uzależniona jest od adaptacji grupy do bodźców treningowych i może się wahać od 45 do 90 minut.
 13. Jednostka treningowa składa się z: rozgrzewki, ćwiczeń kondycyjnych i koordynacyjnych, części głównej (gdzie doskonalone są elementy techniczne gry w piłkę nożną) oraz fazy uspokojenia organizmu po wysiłku.
 14. Na trening przychodzimy minimum 20 minut wcześniej, tak aby móc spokojnie się przebrać i uczestniczyć od początku w zajęciach. Spóźnienie może być podstawą nie wpuszczenia na trening oraz brak koszulki. Koszulka treningowa obowiązuje każdego uczestnika na treningu.
 15. Zawodnicy trenują w grupach liczących ok. 15 zawodników, nigdy nie więcej niż 24 zawodników ( z wyjątkiem zawodników na okresie próbnym ).
 16. Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć w BATF są osoby posiadające kwalifikacje pozwalające im prowadzić zajęcia sportowo – rekreacyjne. Dopuszczalne jest zastępstwo prowadzącego zajęcia przez osobę z uprawnieniami do prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych.
 17. Miejscem realizacji zajęć w okresie zimowym jest hala sportowa w okresie letnim boisko z naturalnej lub sztucznej trawy.
 18. Prowadzący zajęcia ma do dyspozycji apteczkę pierwszej pomocy. Podczas zawodów, meczów piłkarskich opiekę od strony medycznej sprawuje ratownik medyczny.

Zawodnicy

 1. Zawodnikiem Balkan Team zostaje się poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu BATF.
 2. Zawodnik Balkan Team jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w turniejach, meczach sparingowych  i meczach ligowych rozgrywanych przez BATF.
 3. Zawodnik Balkan Team jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości trenerowi prowadzącemu zajęcia sportowe
 4. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
 5. Zawodnicy powinni mocno dążyć do podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich i wiedzy szkolnej;
 6. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki członkowskiej.
 7. Zawodnik Balkan Team jest zobowiązany do uczestnictwa w treningach wyłącznie w stroju i sprzęcie oznaczonym logo BATF (chyba, że trener postanowi inaczej). Jeżeli jest taka możliwość zawodnik przebiera się przed i po treningu w szatni,  w innym przypadku przychodzi na zajęcia od razu w stroju treningowym.  Strój powinien być systematycznie prany, aby mógł być wizytówką zawodnika i BATF.
 8. Zawodnicy na każde zajęcia przynoszą pełen bidon z piciem (woda niegazowana). Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach BATF.
 9. Zawodnicy zobowiązani są przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego.
 10. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej, czego będą uczeni na treningach.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania barw BATF, przez co w szczególności rozumiemy sportowe zachowanie podczas zawodów, zachowanie porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów i kolegów z drużyny.
 12. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Balkan Team aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Rodzice

 1. Rodzice i Opiekunowie zawodników zobowiązani są do przestrzeganie regulaminu BATF osobiście w części ich dotyczącej oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
 2. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  na treningach i meczach oraz do nie wykrzykiwania uwag odnośnie gry czy podpowiedzi poszczególnym zawodnikom do czego wyłącznie uprawniony podczas meczów i treningów jest trener.
 3. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. Rodzice ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub władz BATF, nie podważając autorytetu trenera i władz BATF, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.
 5. Rodzice  nie wchodzą  do szatni zawodników  oraz na boisko podczas meczów i treningów. W trakcie zajęć treningowych i zawodów proszeni są o nie kontaktowanie się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 6. Rodzice zobowiązani są do pokrycia kosztów spowodowanych zniszczeniem sprzętu sportowego należącego do BATF lub wynajmowanego przez BATF obiektu sportowego, w przypadku kiedy do zniszczenia doszło za sprawą ich dziecka.
 7. Trener i władze Klubu są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – zawsze są do dyspozycji rodziców i można z nimi porozmawiać.
 8. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.
 9. Rodzice proszeni są o aktywne uczestniczenie w życiu drużyny w szczególności o głośny doping na meczach i turniejach.
 10. Po okresie organizacyjnym w każdym roczniku wybierany jest „Kierownik Drużyny”. Jest to jeden z rodziców, którego zaufaniem darzy zarówno trener jak i reszta rodziców. Powinna to być osoba dysponująca czasem, który mogłaby poświecić czas drużynie na pomoc w sprawach organizacyjnych.
 11. Mile widziane są wszelkie inicjatywy majce na celu podnoszenie integracji  drużynie i pomoc przy opiece nad zawodnikami podczas wyjść integracyjnych oraz wszelkich innych sprawach drużyny jak robienie zdjęć, nagrywanie meczów, aktywność sponsoringowa, gadżety drużyny, organizacja turniejów rocznika itd.
 12. Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez BATF na poznanych i opisanych w regulaminie zasadach oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych BATF.
 13. Akceptacja formalna powyższego regulaminu odbywa się na podstawie podpisanie deklaracji zawodnika . Regulamin jest do wglądu u kierownika zespołu i na stronie www.balkanteam.pl
 14. Strona internetowa www.balkanteam.pl oraz bezpośredni kontakt z trenerem są jedynymi oficjalnymi źródłami informacji o BATF.

Sporządzono przez: Bałkańska Akademia Techniki Futbolu